Masz pytania? zadzwoń

+48 570 420 038

Producenci
Sonda
Z jakiego poziomu kompresji korzystasz?
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.nazlaki.pl prowadzony jest przez Ampori.com Sp. z o.o. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Sudecka 32, 41-707 Ruda Śląska, NIP 6412553496, REGON 388680014, adres poczty elektronicznej: biuro@nazylaki.pl, numer telefonu: +48 570 420 038.

II. Definicje

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.nazylaki.pl na platformie sklepowej Shoper.

SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Agnieszka Mateja prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ampori.com Agnieszka Mateja wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Sudecka 32, 41-707 Ruda Śląska, NIP 6412553496, REGON 388680014, adres poczty elektronicznej: sklep@nazylaki.pl, numer telefonu: +48 570 420 038.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą

III. Zasady korzystania ze sklepu

Sklep przeznaczony jest do nabywania przez Klientów Produktów oferowanych przez Sprzedawcę z zachowaniem obowiązujących reguł i zasad zawartych w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących przepisów Prawa Polskiego.

Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu to urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu oraz posiadanie własnego adresu e-mail, a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki ostrożności, które zminimalizują zagrożenia, na przykład stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

IV. Zamówienia

Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.

Dobór ucisku i stopnia kompresji należy uzgodnić z lekarzem specjalistą

Zamówienia można składać poprzez stronę internetową (Klient kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany, określając stopień kompresji, rozmiar, kolor, wszelkie informacje niezbędne do realizacji zamówienia). Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" obok danego Towaru prezentowanego na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „FINALIZACJA ZAMÓWIENIA”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

Zamówienia można składać emailem dostępnym na stronie internetowej Sklepu jak i telefonicznie na numer dostępny w zakładce Kontakt.

Złożenie zamówienia przez możliwe po zarejestrowaniu lub zaznaczenia opcji ZAMÓWIENIE JAKO GOŚĆ, należy pamiętać by podać wszystkie niezbędne informacje do realizacji zamówienia. Proces składania zamówienia kończy się akceptacją wszystkich warunków składanego zamówienia.

Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma emaila potwierdzającego przyjęcie zamówienia. 

V. Płatność

Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

  • przedpłata - przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy nr 89 1140 2004 0000 3402 8220 1344

  • PayU

  • Płatności Shopper (Bluemedia) - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, za pośrednictwem serwisu PayU – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl.

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi PayU SA – z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000895148.

Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

Do każdego zamówienia dołączany jest paragon fiskalny, na życzenie klienta wystawiamy fakturę.

VI. Termin płatności

W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.  W przypadku nie opłacenia przez Klienta Zamówienia w terminie Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie Klienta.

VII. Realizacja

Standardowy czas realizacji zamówienia następuje po wpłynięciu przelewu i wynosi zwykle 4-5 dni roboczych. W  przypadku długotrwałego braku produktu klient niezwłocznie zostaje o tym poinformowany.  Całkowity czas od momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi do momentu podjęcia przez przewoźnika próby doręczenia jest uzależniony od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

VIII. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 klient ma prawo w ciągu 14 od daty dostarczenia zamówionego towaru do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy (wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość).

UWAGA! Zwrócony towar nie może nosić śladów użytkowania i musi być fabrycznie zapakowany. W momencie kontaktu ze skórą, przymierzenia czy zerwania banderoli z produktu, nie podlega on zwrotowi ponieważ jest to produkt medyczny, sterylny.

W przypadku niespełnienia poniższych warunków - produkt nie zostanie przyjęty.

IX. Prywatność

Polityka ochrony prywatności Serwisu zawarta jest w Załączniku 1 (dostępnym TUTAJ) do niniejszego Regulaminu i stanowi jego część. Użytkownik wyrażając zgodę na warunki niniejszego Regulaminu, wyraża równocześnie zgodę na sposób, w jaki Administrator traktuje dane przekazane w ramach tej polityki. Administrator nie użyje danych w żadnym innym celu. Ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.

X. Poufność

Osobiste dane, adresy oraz dane dotyczące płatności Kupujących będą przekazywane sprzedającym tylko w celu związanym z realizacją umowy kupna-sprzedaży lub też osobom trzecim w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w Polityce ochrony prywatności. Administrator może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez Serwis. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo. Każdy Użytkownik zobowiązuje się nie wyjawiać informacji dotyczących innych Użytkowników, w posiadanie których wszedł na skutek korzystania z usług Serwisu lub które otrzymał od Administratora lub innego Użytkownika. Bez zgody Administratora niedopuszczalne jest ujawnianie i wykorzystywanie wszelkich informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu, które są dostępne wyłącznie Użytkownikom Serwisu, w tym w szczególności: upublicznianie danych innych Użytkowników, rozwiązań technologicznych i technicznych Serwisu, know-how Serwisu, organizacji pracy pracowników Serwisu, osiąganych przychodach z tytułu sprzedaży w Serwisie.

XI.  Reklamacje

W przypadku stwierdzenia wad produktu Klient powinien wypełnić formularz reklamacyjny dostępny na stronie internetowej pod adresem TUTAJ, a następnie odesłać produkt wraz z kompletnym formularzem reklamacyjnym zawierającym opis wady produktu. Do reklamowanego produktu należy dołączyć  paragon fiskalny lub fakturę. Klient może  przesłać reklamacje na adres elektroniczny sklepu lub za pośrednictwem poczty. W terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisaną wadą Sklep powinien ustosunkować się do reklamacji. 


1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym:
- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
- przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
- żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
- żądać usunięcia wady.

3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu - na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
4. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, Kupujący będący przedsiębiorcą innym niż Przedsiębiorca uprzywilejowany, traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
5. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w Regulaminie.
6. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Kupującego uprzywilejowanego - na koszt Sprzedawcy, na adres

NaZylaki.pl

ul. Starowiejska 24
43-603 Jaworzno
tel. +48 570 420 038
e-mail: zwroty@nazylaki.pl


7. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
8. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w Regulaminie.
9. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

XII. Postanowienia końcowe

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach konsumenta. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Wszelkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są na stronach Sklepu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl